Измерени податоци :: Дневни - максимални вредности

Легенда
Станица DATA T_2M 0C WSMAX m/s VPT1_3 l/m3 VPT3_6 l/m3 VPO1_3 l/m3 VPO3_6 l/m3

Легенда на податоци

Код Единица мерка Опис
DATA Датум
T_2M 0C максимална дневна температура на воздух на 2 m висина
WSMAX m/s максимална  дневна брзина на ветер на висина 10 m
VPT1_3 l/m3 максимална дневна влажност на почва под трева во слој 10-30 cm
VPT3_6 l/m3 максимална дневна влажност на почва под трева во слој 30-60 cm
VPO1_3 l/m3 максимална дневна влажност на почва под одрина во слој 10-30 cm
VPO3_6 l/m3 максимална дневна влажност на почва под одрина во слој 30-60 cm
agrometeo.mk