Измерени податоци :: Дневни - суми вредности

Легенда
Станица DATA ETO mm SSJAJ h VLIST h KLIST h

Легенда на податоци

Код Единица мерка Опис
DATA Датум
ETO mm дневна сума врнежи (07 ч. вчера до 07 ч. денес)
SSJAJ h дневна сума на траење на сончев сјај
VLIST h дневна сума на влажност на лист
KLIST h дневна сума на контаминираност на лист
agrometeo.mk