Документи

No. Документ Опис
1 III-dekada-septemvri.pdf III декада септември 2019
2 2-dekada-septemvri-2019.pdf II декада септември 2019
3 1-dekada-septemvri-2019.pdf I декада септември 2019
4 Mesecna informacija avgust 2019.pdf Mесечна информација август 2019
5 3-dekada-avgust-2019.pdf III декада август 2019
6 sezonska-esen-2019.docx КЛИМАТСКИ ИЗГЛЕДИ ЗА ЕСЕН 2019
7 2dekadaavgust2019.pdf II декада август 2019
8 1-dekada-avgust2019.pdf I декада август 2019
9 2-dekada-juli.pdf II декада јули 2019
10 1-dekada-juli2019.pdf I декада јули 2019
11 Mesecna informacija juni 2019.pdf Mесечна информација јуни 2019
12 3-dekada-juni-2019.pdf III декада јуни 2019
13 II-dekada-juni.pdf II декада јуни 2019
14 1-dekada-juni-2019.pdf I декада јуни 2019
15 may-2019.pdf Mесечна информација мај 2019
16 3-dekada-maj-2019.pdf III декада Мај 2019
17 2-dekada-maj-2019.pdf II декада Мај 2019
18 1-dekada-maj2019.pdf I декада мај 2019
19 III dekada April2019.pdf III декада Април 2019
20 II dekada April2019.pdf II декада Април 2019
21 mesecna infromacija mart2019.docx Mесечна информација март 2019
22 I декада Април 2019.pdf I декада Април 2019
23 III dekada Mart.pdf III декада МАРТ 2019
24 mesecen bilten fevruari 2019.pdf Месечен билтен февруари 2019
25 IIдекадаМарт2019.pdf II декада МАРТ 2019
26 Prognoza prolet 2019.docx КЛИМАТСКИ ИЗГЛЕДИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ и МАЈ 2019година
27 IdekadaMart.pdf I декада МАРТ 2019
28 mesecnaFevruari.pdf Месечен билтен февруари 2019
29 IIIdekadaFevruari.pdf III декада ФЕВРУАРИ 2019
30 IIdekadaFevruari.pdf II декада ФЕВРУАРИ 2019
31 IdekadaFevruari.pdf I декада ФЕВРУАРИ 2019
32 MesecnainformacijaJanuari.pdf Месечен билтен јануари 2019
33 IIIdekada1Januari2019.pdf III декада ЈАНУАРИ 2019
34 2dekadaJanuari2019.pdf II декада ЈАНУАРИ 2019
35 Informaciја 12_ 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
36 Iдекадајануари2019.pdf I декада ЈАНУАРИ 2019
37 Сезонската прогноза зима 2018-19.docx Сезонската прогноза зима 2018-19
38 sezonski_izgledi_na_vremeto_za_esen_2018.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЕСЕН 2018 ГОДИНА
39 sezonski izgled leto2018_UHMR.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЛЕТО 2018 ГОДИНА
40 izgledi-prolet-2018.pdf ИЗГЛЕДИ ЗА ВРЕМЕТО ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПРОЛЕТ 2018 ГОДИНА
41 Informaciја 4_ 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА
42 Informacija-mart-2018.pdf КЛИМАТСКА ОЦЕНА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОЗДУХОТ И ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА
43 Информација за март 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА

agrometeo.mk