Документи

No. Документ Опис
1 1-dekada-maj2019.pdf I декада мај 2019
2 III dekada April2019.pdf III декада Април 2019
3 II dekada April2019.pdf II декада Април 2019
4 mesecna infromacija mart2019.docx Mесечна информација март 2019
5 I декада Април 2019.pdf I декада Април 2019
6 III dekada Mart.pdf III декада МАРТ 2019
7 mesecen bilten fevruari 2019.pdf Месечен билтен февруари 2019
8 IIдекадаМарт2019.pdf II декада МАРТ 2019
9 Prognoza prolet 2019.docx КЛИМАТСКИ ИЗГЛЕДИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ и МАЈ 2019година
10 IdekadaMart.pdf I декада МАРТ 2019
11 mesecnaFevruari.pdf Месечен билтен февруари 2019
12 IIIdekadaFevruari.pdf III декада ФЕВРУАРИ 2019
13 IIdekadaFevruari.pdf II декада ФЕВРУАРИ 2019
14 IdekadaFevruari.pdf I декада ФЕВРУАРИ 2019
15 MesecnainformacijaJanuari.pdf Месечен билтен јануари 2019
16 IIIdekada1Januari2019.pdf III декада ЈАНУАРИ 2019
17 2dekadaJanuari2019.pdf II декада ЈАНУАРИ 2019
18 Informaciја 12_ 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
19 Iдекадајануари2019.pdf I декада ЈАНУАРИ 2019
20 Сезонската прогноза зима 2018-19.docx Сезонската прогноза зима 2018-19
21 sezonski_izgledi_na_vremeto_za_esen_2018.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЕСЕН 2018 ГОДИНА
22 sezonski izgled leto2018_UHMR.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЛЕТО 2018 ГОДИНА
23 izgledi-prolet-2018.pdf ИЗГЛЕДИ ЗА ВРЕМЕТО ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПРОЛЕТ 2018 ГОДИНА
24 Informaciја 4_ 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА
25 Informacija-mart-2018.pdf КЛИМАТСКА ОЦЕНА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОЗДУХОТ И ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА
26 Информација за март 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА

agrometeo.mk