Документи

No. Документ Опис
1 2-dekada-juli.pdf II декада јули 2019
2 1-dekada-juli2019.pdf I декада јули 2019
3 Mesecna informacija juni 2019.pdf Mесечна информација јуни 2019
4 3-dekada-juni-2019.pdf III декада јуни 2019
5 II-dekada-juni.pdf II декада јуни 2019
6 1-dekada-juni-2019.pdf I декада јуни 2019
7 may-2019.pdf Mесечна информација мај 2019
8 3-dekada-maj-2019.pdf III декада Мај 2019
9 2-dekada-maj-2019.pdf II декада Мај 2019
10 1-dekada-maj2019.pdf I декада мај 2019
11 III dekada April2019.pdf III декада Април 2019
12 II dekada April2019.pdf II декада Април 2019
13 mesecna infromacija mart2019.docx Mесечна информација март 2019
14 I декада Април 2019.pdf I декада Април 2019
15 III dekada Mart.pdf III декада МАРТ 2019
16 mesecen bilten fevruari 2019.pdf Месечен билтен февруари 2019
17 IIдекадаМарт2019.pdf II декада МАРТ 2019
18 Prognoza prolet 2019.docx КЛИМАТСКИ ИЗГЛЕДИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ и МАЈ 2019година
19 IdekadaMart.pdf I декада МАРТ 2019
20 mesecnaFevruari.pdf Месечен билтен февруари 2019
21 IIIdekadaFevruari.pdf III декада ФЕВРУАРИ 2019
22 IIdekadaFevruari.pdf II декада ФЕВРУАРИ 2019
23 IdekadaFevruari.pdf I декада ФЕВРУАРИ 2019
24 MesecnainformacijaJanuari.pdf Месечен билтен јануари 2019
25 IIIdekada1Januari2019.pdf III декада ЈАНУАРИ 2019
26 2dekadaJanuari2019.pdf II декада ЈАНУАРИ 2019
27 Informaciја 12_ 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
28 Iдекадајануари2019.pdf I декада ЈАНУАРИ 2019
29 Сезонската прогноза зима 2018-19.docx Сезонската прогноза зима 2018-19
30 sezonski_izgledi_na_vremeto_za_esen_2018.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЕСЕН 2018 ГОДИНА
31 sezonski izgled leto2018_UHMR.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЛЕТО 2018 ГОДИНА
32 izgledi-prolet-2018.pdf ИЗГЛЕДИ ЗА ВРЕМЕТО ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПРОЛЕТ 2018 ГОДИНА
33 Informaciја 4_ 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА
34 Informacija-mart-2018.pdf КЛИМАТСКА ОЦЕНА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОЗДУХОТ И ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА
35 Информација за март 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА

agrometeo.mk