Документи

No. Документ Опис
1 IdekadaMart.pdf I декада МАРТ 2019
2 mesecnaFevruari.pdf Месечен билтен февруари 2019
3 IIIdekadaFevruari.pdf III декада ФЕВРУАРИ 2019
4 IIdekadaFevruari.pdf II декада ФЕВРУАРИ 2019
5 IdekadaFevruari.pdf I декада ФЕВРУАРИ 2019
6 MesecnainformacijaJanuari.pdf Месечен билтен јануари 2019
7 IIIdekada1Januari2019.pdf III декада ЈАНУАРИ 2019
8 2dekadaJanuari2019.pdf II декада ЈАНУАРИ 2019
9 Informaciја 12_ 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
10 Iдекадајануари2019.pdf I декада ЈАНУАРИ 2019
11 Сезонската прогноза зима 2018-19.docx Сезонската прогноза зима 2018-19
12 sezonski_izgledi_na_vremeto_za_esen_2018.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЕСЕН 2018 ГОДИНА
13 sezonski izgled leto2018_UHMR.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЛЕТО 2018 ГОДИНА
14 izgledi-prolet-2018.pdf ИЗГЛЕДИ ЗА ВРЕМЕТО ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПРОЛЕТ 2018 ГОДИНА
15 Informaciја 4_ 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА
16 Informacija-mart-2018.pdf КЛИМАТСКА ОЦЕНА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОЗДУХОТ И ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА
17 Информација за март 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА

agrometeo.mk