SPI

       Катастрофална суша
       Екстремна суша
       Јака суша
       Умерена суша
       Слаба суша
       Нормално
       Мала влажност
       Умерена влажност
       Јака влажност
       Екстремна влажност
       Катастрофална влажност


SPI индекс
Стандардизираниот индекс на врнежи е индекс на веројатност кој ги зема во предвид само врнежите. SPI е индекс кој се заснова врз веројатноста на појава на количество на врнежи, при што веројатностите се стандардизирани така што индексот за нула укажува на средно количество на врнежи (половина од историските количества на врнежи се под средните, а половина се над средните). Индексот е негативен за суши, а позитивен за влажни состојби. Кога сушните или влажни состојби ќе станат посилни, индексот станува понегативен или попозитивен. SPI се пресметува за неколку временски периоди, движејќи се од еден месец до 24 месеци, за да зафати различни периоди на краткорочни како и на долгорочни суши.

Вредностите на SPI се пресметани за главните, климатолошките и дождомерните станици во Република Македонија (60 станици) за периодот 1961-2010 користејќи софтвер добиен во рамките на Проектот DMCSEE. Споредбата и анализите се направени за SPI1, SPI3, SPI6, SPI 12, SPI24 и SPI36.
3-месечниот SPI (стандардизиран индекс на врнежи) дава споредба на врнежите за специфичниот 3-месечен период со сумата на врнежи од ист 3-месечен период за сите години вклучени во историските податоци.
3-месечниот SPI (стандардизиран индекс на врнежи) ги одразува краткорочните и среднорочните состојби на влажност и дава сезонска проценка на врнежите.
6-месечниот SPI (стандардизиран индекс на врнежи) ги споредува врнежите за тој период со истиот 6-месечен период на историските податоци. 6-месечниот SPI (стандардизиран индекс на врнежи) укажува на среднорочни тенденции на врнежите. Овој индекс на врнежи може да биде многу корисен за прикажување на врнежите за одредени сезони. Информациите од 6-месечниот стандардизиран индекс на врнежи може да се поврзуваат со аномалиите на речните токови и нивоата на вештачките езера.
9-месечниот SPI (стандардизиран индекс на врнежи) укажува на режим на врнежи за среднорочен временски период. На сушите обично им треба една сезона или повеќе за да се развијат.
12 месечниот SPI (стандардизиран индекс на врнежи) е споредба на врнежите за 12 непрекинати месеци со истите 12 непрекинати месеци за време на сите претходни години од расположивите податоци. Индексот во овие временски периоди гo одразува долгорочниoт режим на врнежи.

Преземи документи

Преземи агро документи