No. Документ Опис
1 UHMR_sezonski_izgled_leto_2022.docx СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО – ЛЕТО 2022
2 UHMR_sezonski_izgled_leto_2021.docx СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО – ЛЕТО 2021
3 mesecnik_juli.docx ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИ НА ВОЗДУХ И КОЛИЧЕСТВО НА ВРНЕЖИ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2021 ГОДИНА
4 UHMR_sezonski_izgled_leto2020.docx СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЛЕТО 2020
5 Mesecnainformacijafevruari2020.pdf Mесечна информација февруари 2020
6 3-dekada-fevruari-2020.pdf III декада февруари 2020
7 2-dekada-fevruari-2020.pdf II декада февруари 2020
8 1-dekada-fevruari-2020.pdf I декада февруари 2020
9 MesecnainformacijaJanuari2020.pdf Mесечна информација јануари 2020
10 3-dekada-januari2020.pdf III декада јануари 2020
11 2-dekada-januari2020.pdf II декада јануари 2020
12 1-dekada-januari-2020.pdf I декада јануари 2020
13 Mesecna informacija dekemvri 2019.pdf Mесечна информација декември 2019
14 3-dekada-dekemvri2019.pdf III декада декември 2019
15 2-dekada-dekemvri2019.pdf II декада декември 2019
16 1-dekada-dekemvri2019.pdf I декада декември 2019
17 Mesecna informacija noemvri 2019.pdf Mесечна информација ноември 2019
18 3-dekada-noemvri2019.pdf III декада ноември 2019
19 zima2019-20.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЗИМА 2019/2020 ГОДИНА
20 Mesecna informacija oktomvri 2019.pdf Mесечна информација октомври 2019
21 Mesecna informacija septemvri-2019.pdf Mесечна информација септември 2019
22 2-dekada-noemvri2019.pdf II декада ноември 2019
23 1-dekada-noemvri2019.pdf I декада ноември 2019
24 3-dekada-oktomvri2019.pdf III декада октомври 2019
25 2-dekada-oktomvri2019.pdf II декада октомври 2019
26 1-dekada-oktomvri2019.pdf I декада октомври 2019
27 III-dekada-septemvri.pdf III декада септември 2019
28 2-dekada-septemvri-2019.pdf II декада септември 2019
29 1-dekada-septemvri-2019.pdf I декада септември 2019
30 Mesecna informacija avgust 2019.pdf Mесечна информација август 2019
31 3-dekada-avgust-2019.pdf III декада август 2019
32 sezonska-esen-2019.docx КЛИМАТСКИ ИЗГЛЕДИ ЗА ЕСЕН 2019
33 2dekadaavgust2019.pdf II декада август 2019
34 1-dekada-avgust2019.pdf I декада август 2019
35 2-dekada-juli.pdf II декада јули 2019
36 1-dekada-juli2019.pdf I декада јули 2019
37 Mesecna informacija juni 2019.pdf Mесечна информација јуни 2019
38 3-dekada-juni-2019.pdf III декада јуни 2019
39 II-dekada-juni.pdf II декада јуни 2019
40 1-dekada-juni-2019.pdf I декада јуни 2019
41 may-2019.pdf Mесечна информација мај 2019
42 3-dekada-maj-2019.pdf III декада Мај 2019
43 2-dekada-maj-2019.pdf II декада Мај 2019
44 1-dekada-maj2019.pdf I декада мај 2019
45 III dekada April2019.pdf III декада Април 2019
46 II dekada April2019.pdf II декада Април 2019
47 mesecna infromacija mart2019.docx Mесечна информација март 2019
48 I декада Април 2019.pdf I декада Април 2019
49 III dekada Mart.pdf III декада МАРТ 2019
50 mesecen bilten fevruari 2019.pdf Месечен билтен февруари 2019
51 IIдекадаМарт2019.pdf II декада МАРТ 2019
52 Prognoza prolet 2019.docx КЛИМАТСКИ ИЗГЛЕДИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ и МАЈ 2019година
53 IdekadaMart.pdf I декада МАРТ 2019
54 mesecnaFevruari.pdf Месечен билтен февруари 2019
55 IIIdekadaFevruari.pdf III декада ФЕВРУАРИ 2019
56 IIdekadaFevruari.pdf II декада ФЕВРУАРИ 2019
57 IdekadaFevruari.pdf I декада ФЕВРУАРИ 2019
58 MesecnainformacijaJanuari.pdf Месечен билтен јануари 2019
59 IIIdekada1Januari2019.pdf III декада ЈАНУАРИ 2019
60 2dekadaJanuari2019.pdf II декада ЈАНУАРИ 2019
61 Informaciја 12_ 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
62 Iдекадајануари2019.pdf I декада ЈАНУАРИ 2019
63 Сезонската прогноза зима 2018-19.docx Сезонската прогноза зима 2018-19
64 sezonski_izgledi_na_vremeto_za_esen_2018.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЕСЕН 2018 ГОДИНА
65 sezonski izgled leto2018_UHMR.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЛЕТО 2018 ГОДИНА
66 izgledi-prolet-2018.pdf ИЗГЛЕДИ ЗА ВРЕМЕТО ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПРОЛЕТ 2018 ГОДИНА
67 Informaciја 4_ 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА
68 Informacija-mart-2018.pdf КЛИМАТСКА ОЦЕНА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОЗДУХОТ И ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА
69 Информација за март 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА