No. Станица Година Фенолошки Објект LAT Фенолошки Објект BBCH Фаза Датум Ден Принос